O projektu

 • Název projektu:
  Networking praktického managementu pro oblast terciárního vzdělávání
 • Registrační číslo projektu:
  CZ.1.07/2.4.00/17.0060
 • Pracovní název projektu:
  Upgrade
 • Stručný obsah projektu:
  Projekt je plánován jako několikafázový program řadící škálu komplementárních aktivit zaměřených na zasíťování řešitelského pracoviště mezi tuzemské i zahraniční instituce sdílející know-how v oblasti praktického managementu vysokých škol. Vedle budování vazeb mezi univerzitami, veřejnou sférou a komerčním sektorem budou tyto kontakty využity k profesnímu tréninku zvyšujícímu kompetence jednotlivých segmentů řízení mateřské fakulty. Nabyté zkušenosti a znalosti poslouží k manažerské opoře vědy, výzkumu a vzdělávání. Unikátní databáze spolupracujících institucí bude přetvořena rovněž do interaktivní sociální sítě umožňující získávání aktuálních poznatků pomocí crowdsourcingu a tematizovaných konferencí. Nezbytná potřeba intenzivní komunikace a předávání zkušeností ve sféře terciárního vzdělávání pramení mimo jiné z modernizace vysokoškolského systému a z nutnosti přípravy na přechod k placenému vysokému školství a rozvinutí vícezdrojového financování vědy, výzkumu a vzdělávání.
 •  Hlavní řešitelka:
  Menšíková Jiřina, Ing

.